Expansió educativa, competències i mercat de treball

Després d’haver centrat el nostre treball en els efectes de l’expansió educativa sobre el mercat de treball a partir de la coordinació d’una recerca europeoamericana EDEX, durant els propers 5 anys el GRET pretén, en una primera etapa, finalitzar les recerques en curs sobre la relació entre especialitat de formació i d’ocupació (Projecte ESFOREM) i difondre’n els seus resultats que ja en l’actual estadi mostren una gran rellevància de cara a millorar les relacions entre oferta i demanda d’educació i treball; particularment en relació als “Qualification Frameworks” nacionals i europeu. Tantmateix, l’objectiu fonamental del proper quinquenni serà el d’accentuar la vessant propositiva de les recerques en la millora dels instruments d’anàlisi i de gestió entre educació i treball a nivell nacional i internacional. Això es tradueix en la finalització del projecte ESFOREM SEJ2006/SOCI 2006 i en la iniciació de nous projectes internacionals.

Actualment participem en el projecte DECOWE, “Development of Competences in the Word of Work and Education”, anteriorment citat, que es presentarà al FP7, al gener del 2009 sota la coordinació de la Universitat de Bremen. Sota la coordinació del GRET, estem iniciant l’elaboració d’un projecte sobre Matching and Anticipating Competences que en el moment actual i per a la seva preparació compta amb els equips internacionals habituals col·laboradors del GRET (Universitat Oxford, CNAM -París-, IHS -Viena-, Universitat de Bremen i ROA -Maastrich). L’objectiu d’aquest projecte és presentar-lo a la convocatòria del FP7 del gener del 2010.

Estan previstes estades d’ensenyament i recerca al CNAM (París), FLACSO (Buenos Aires) i Universitat de Guadalajara (Mèxic) tot esperant d’altres possibles intercanvis en el marc d’elaboració de projectes pre i post doctorals.

Projectes relacionats

Projecte I+D+i “Especialidad de formación, especialidad de empleo y resultados de inserción (ESFOREM)

Projecte I+D+i “Itinerarios universitarios, equidad y movilidad ocupacional (ITUNEQMO)